Diagnoza

DIAGNOZA LEKARSKA

Diagnoza i leczenie następujących zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży:

– ADHD,
– całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera),
– depresja,
– zaburzenia lękowe,
– bóle psychogenne,
– zaburzenia zachowania,
– zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
– Płodowy Zespół Alkoholowy FAS.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – BADANIE WRAZ Z OPINIĄ

Oferujemy diagnozę psychologiczną dotyczącą oceny poziomu funkcjonowania dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, również w kontekście umiejętności szkolnych). W wyniku diagnozy rodzice otrzymują opis poszczególnych sfer rozwoju oraz zalecenia do pracy z dzieckiem (na prośbę rodzica – również na piśmie).

– DSR (Dziecięca Skala Rozwojowa) dla dzieci od urodzenia do 4 r.ż (możliwość podzielenia sesji)
– WISC-R (Skala Inteligencji dla Dzieci) dla dzieci od 6 do 16 roku życia
– PEP – R (Profil Psychoedukacyjny) dla dzieci do 7 roku życia
– Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia
– Bateria 5/6 (ocena gotowości szkolnej)

DIAGNOZA KOMPLEKSOWA

„Pakiet diagnostyczny” ( diagnoza psychologiczno – psychiatryczna – pedagogiczna )
Dla kogo? – Dzieci od 18 m.ż. do młodzieży i dorosłych przejawiających problemy rozwojowe

– opóźnienie rozwoju
– zespół Aspergera
– autyzm
– ADHD
– zaburzenia emocjonalne
– zaburzenia, opozycyjno-buntownicze
– zaburzenia zachowania)

Wykorzystujemy najnowsze narzędzia diagnostyczne ADOS-2, ASRS, testy psychologiczne

Diagnoza obejmuje 5-6 spotkań
2-3 spotkania z psychologiem
1-2 spotkania wspólne (psycholog/psychiatra/pedagog)
1-2 spotkania z psychiatrą
1-2 spotkania z pedagogiem (do ustalenia w zależności od wieku dziecka i zgłaszanego problemu)